Behandlinger

Tandregulering

En vurdering af tandstillingen er en del af tandplejens regelmæssige undersøgelser.

Barnets tandstilling bliver fulgt ved alle undersøgelser på den lokale tandklinik og forældrene bliver kontaktet hvis der findes noget, som kræver behandling.

Tandregulering tilbydes kun, hvis det skønnes, at tandstillingen medfører umiddelbare skader eller kan give store problemer senere i livet.

  • Der tilbydes ikke tandregulering af kosmetiske grunde.
  • Tilbud om tandregulering gives på det tidspunkt, hvor behandlingen kan forventes at få det bedste resultat på den korteste tid.
  • De nærmere regler for tilbud om tandreguleringsbehandling findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 285 om tandpleje af 4/4 2006. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11383#B1

Tandreguleringsbehandling kræver et godt samarbejde og en god mundhygiejne.
Dvs. at interessen for behandlingen skal være til stede. Er den ikke det, eller er det tvivlsomt at den kan oparbejdes, kan det være bedst at undlade behandling. Samarbejdet og mundhygiejnen skal under hele forløbet være god, da behandlingen ellers kan være til skade for tandsættet. Behandlingen vil derfor i givet fald blive afbrudt.