Privatlivspolitik

Beskyttelse af dine personlige oplysninger har høj prioritet hos Center for Tandregulering I/S. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan Center for Tandregulering I/S behandler dine personlige oplysninger.

Center for Tandregulering I/S er dataansvarlig

Center for Tandregulering I/S
CVR-nr. 31361222
Baltorpvej 20B,
2750 Ballerup
Telefon: 44776400
Mail: sikkerpost@cftand.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver:
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder – som beskrevet nedenfor – eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Tandregulerings databeskyttelsesrådgiver:

Luise Mathys
Mail: sikkerpost@cftand.dk
Telefon: 44776400

Vores behandlingsaktiviteter

Herunder beskriver vi, hvilke personoplysninger, vi behandler og til hvilket formål og med hvilke behandlingsgrundlag.

Rekruttering

Formål

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At kunne foretage rekruttering, herunder at kunne behandle og vurdere kandidaten i forhold til en aktuel eller fremtidig stilling hos os.

Kategorier af personoplysninger

Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Oplysninger der fremgår af ansøgning og CV, herunder profilbillede, køn, civilstatus, uddannelse, kurser, erhvervserfaring og stillingsbetegnelse, anbefalinger og referencer, samtaler og evalueringer, korrespondance, e-mails og i visse tilfælde oplysninger om statsborgerskab og nationalitet. Herudover behandles oplysninger i uddannelses-og eksamensbeviser, herunder karakterer.

Vi kan endvidere anmode kandidater om at fremvise børneattest, såfremt det er relevant for den aktuelle stilling.

Vi har ikke behov for at behandle CPR-nummer og beder dig derfor om, at sådanne oplysninger ikke tilgår os.

Undtagelsesvis kan vi behandle følsomme personoplysninger, som vi modtager fra kandidaten, hvis det har betydning for, om kandidaten kan varetage en stilling hos Center for Tandregulering.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne behandle og vurdere kandidaten og besætte stillingen med en passende kandidat samt opbevare oplysningerne med henblik på senere rekrutteringsforløb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandlingen af børneattester sker på grundlag af kandidatens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Vi behandler følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, på grundlag af kandidatens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1, samt artikel 6, stk. 1, litra a.

Opbevaringsperiode

Almindelige personoplysninger:

Slettes senest 3 måneder efter datoen for afslaget, medmindre særlige forhold kræver en kortere eller længere tids opbevaring, eller såfremt ansøgeren har samtykket til længere tids opbevaring, dog maksimalt 1 år.
Hvis ansøgeren ansættes i Center for Tandregulering, slettes oplysningerne fem år efter endt ansættelse.

Følsomme personlysninger, herunder helbredsoplysninger:

Slettes senest 3 måneder efter datoen for afslaget, medmindre særlige forhold kræver en kortere eller længere tids opbevaring, eller såfremt ansøgeren har samtykket til længere tids opbevaring, dog maksimalt 1 år.

Modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, men vi kan i visse tilfælde overlade dem til databehandlere, som fx Ballerup Kommune, som i forbindelse med rekrutteringsprocessen leverer tjenester til os. Vi sørger i så fald for at indgå de nødvendige aftaler for bl.a. at sikre, at personoplysningerne behandles sikkert og forsvarligt i henhold til de forpligtelser, der følger af
databeskyttelsesforordningen.
Hvis du giver samtykke til, at vi kan indhente referencer, videregives samtykkeerklæringen til de(n) virksomhed(er) og kontaktperson(er), du har oplyst som referencer, med henblik på at tjene som dokumentation for, at du har givet dit samtykke til, at vi må indhente referenceoplysninger om dig. IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af it-systemer samt brugeradministration og – support.

Patientbehandlinger

Formål

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk, behandling og kommunikation med dig
 • Kommunikation med sundhedsfaglige personer, sygehus og laboratorie om dig
 • Overholde vores retlige forpligtelser, herunder relevant sundhedslovgivning

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, privat e-mail, arbejds e-mail, fødselsdato, CPR.nr, foto, køn, navn, privat telefonnr., familiære forhold.

Følsomme personoplysninger

Helbredsoplysninger, herunder vaccinationer, allergier, psykiske lidelser, arvelige sygdomme, gipsaftryk af tænder og røntgenbilleder.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, mens de følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, behandles jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og h samt artikel 6, stk. 1, litra c. Vi er også forpligtet til at behandle personoplysninger om dig jf. autorisationslovens kap. 6, journalføringsbekendtgørelsen, herunder særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a.

Dine personoplysninger videregives til sundhedsfaglige personer, myndigheder, organisationer, private personer, herunder pårørende på grundlag af samtykke jf. sundhedslovens § 43.

Vi behandler oplysninger om CPR. nr. jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 1

Opbevaringsperiode

 • Personoplysninger i mails, notater mv. slettes eller makuleres hurtigst muligt efter at den pågældende opgave er afsluttet eller videreekspederet eller opbevares i patientjournalen.
 • Personoplysninger i patientjournaler, herunder helbredsskeamer slettes 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen i henhold til journalføringsbekendtgørelsen
 • Faktureringsoplysninger slettes efter 5 år plus indeværende år i henhold til bogføringsloven.

Modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til:

 • Bøjleteknikere, andre tandlægeklinikker, sygehus og laboratorie, når det er nødvendigt i forbindelse med din behandling
 • Andre myndigheder, herunder kommuner, såfremt vi har en retlig forpligtelse til dette
 • IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af it-systemer samt brugeradministration og –support
 • Forsikringsselskaber, såfremt du har givet samtykke til dette

Leverandør- og samarbejdspartneradministration

Formål

Vi behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere for at kunne varetage kontraktstyring samt at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere.

Kategorier af personoplysninger

Kontaktoplysninger på kontaktpersoner hos leverandør og samarbejdspartner, herunder navn, tlf. nr.
titel og e-mail.

Behandlingsgrundlag

Behandling af personoplysninger om kontaktpersoner hos leverandøren og samarbejdspartnere er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere og opfylde aftale med leverandør og samarbejdspartner, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Opbevaringsperiode

Personoplysninger om kontaktpersoner hos leverandøren og samarbejdspartneren slettes når leverandør- eller samarbejdsforholdet ophører, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere

 • IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af it-systemer samt
  brugeradministration og –support.

Besøgende på hjemmesiden

Formål

Vi behandler personoplysninger om dig når du besøger vores hjemmeside, herunder når du anvender vores kontaktformular, for at kunne kommunikere med dig og håndtere dine henvendelser.

Kategorier af personoplysninger

Der bliver behandlet almindelige personoplysninger: navn, e-mail, telefonnr. og besked (fritekst).

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger med henblik på at forfølge en legitim interesse i at kunne kommunikere med dig, håndtere henvendelser fra dig samt at forbedre brugeroplevelsen af vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Opbevaringsperiode

Personlysninger der er indsamlet fra kontaktformularen slettes, når den pågældende opgave er afsluttet og senest indenfor 30 dage.

Modtagere

IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af it-systemer samt brugeradministration og –support.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Dine oplysninger lagres indenfor EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde (”EØS”). Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens kapitel V om overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

Dine rettigheder

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data

Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at få slettet data

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de personoplysninger om dig, som vi behandler.

Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til en igangværende ansøgning, skal du vide, at vi ikke vil have mulighed for at behandle ansøgningen. Det samme gør sig gældende, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Retten til at få begrænset behandling af data

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personligoplysninger. Center for Tandregulering foretager ikke automatisk behandling af personoplysninger (profilering).

Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af data

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, der er baseret på Center for Tandregulerings retmæssige interesser. Vi fortsætter ikke med at bruge dine personoplysninger,
medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine interesser og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som foretages på baggrund af interesseafvejningsreglen (fx til brug for markedsføring).

Retten til at overføre data

Du kan også kontakte os, hvis du vil høre om dine muligheder for dataportabilitet.

Retten til at tilbagekalde dit samtykke

Hvis du har givet samtykke til en behandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på Center for Tandregulering, Baltorpvej 20B, 2750 Ballerup tlf. 44776400.
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

10.01.2020, version 1.0